_HLEDAT
« Květen 2024 »
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Členství a poplatky v Klubu Saharských chrtů

Zápisní řád KSCh

Hlavním cílem KSCh je chov čistokrevných plemen azawakh a sloughi dle platného standrardu FCI, respektující zásady biologického i genetického zdraví jednotlivce i populace.

I.

Úvodní ustanovení

Zápisní řád KSCh je normativem rozšiřujícím a specifikujícím Řád na ochranu zvířat při chovu ČMKU a Zápisní řád ČMKU pro plemena azawakh a sloughi.

Chovné podmínky jsou v souladu s předpisy FCI a stanovami ČMKU a dále s obecně závaznými právními předpisy včetně platného Zákona na ochranu zvířat.

Touto normou jsou upravena práva a povinnosti členů Klubu saharských chrtů - vlastníků chovných psů a fen sdruţených v KSCh.

Nečlenům se chovatelské sluţby poskytují na základě písemné smlouvy, ve které budou specifikována vzájemná práva a povinnosti.

Chov jednotlivých plemen je řízen poradci chovu a klubovým výborem KSCh, který vykonává kontrolní funkci.

S chovatelstvím je neslučitelná produkce štěňat jakéhokoli plemene bez průkazu původu a ani podpora tohoto konání.

II.

Chovatel, majitel chovného psa

Majitel chovného psa či feny je fyzická nebo právnická osoba, která jedince právoplatně nabyla, coţ můţe prokázat zápisem v průkazu původu.

Držitelem chovného psa či feny je buď majitel nebo ten, kdo je majitelem písemně zmocněn používat je k chovu. Chovatel je držitel chovné feny v době vrhu, jehož chovatelská stanice byla řádně zaregistrována prostřednictvím ČMKU.

Každá změna v držení chovného jedince musí být do 30 dnů oznámena písemně poradci chovu a plemenné knize ČMKU - týká se i zapůjčení chovné feny nebo plemeníka do zahraničí. Úhyn psa či feny je majitel povinen do 30 dnů oznámit poradci chovu, v případě chovných jedinců i plemenné knize ČMKU.

Převod březí je možný. Pokud nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata zapsána v chovatelské stanici nového majitele nebo držitele feny a pokud není stanoveno jinak, převádí se na něj všechny povinnosti plynoucí z krytí chovným psem.

Odchovy na cizí chovatelskou stanici (zapůjčení feny) je možné po vzájemné dohodě mezi majitelem chovné feny a vlastníkem registrované chovatelské stanice, a to pouze 1x. Dohoda musí být uzavřena písemně a zaslána poradci chovu spolu s žádostí o krycí list.

Je-li chovný jedinec ve spoluvlastnictví více osob z různých zemí, musí splňovat podmínky pro zařazení do chovu všech zemí spolumajitelů. V tomto případě se nejedná o zahraniční krytí.

KSCh je oprávněn kontrolovat, v jakých podmínkách a stavu se nacházejí chovní jedinci členů klubu. V případě zjištění špatného zdravotního stavu a nedostatečných podmínek pro chov a držení psů (ustájení, zacházení, výživa, hygiena) poradce chovu krycí list nevystaví.

KSCh provádí kontroly vrhu prostřednictvím svých poradců chovu či zmocněného člena výboru. Kontrola se provádí po dohodě s chovatelem dle časových dispozic poradce chovu i chovatele.

Každý chovatel je povinen vést záznamy (písemné či v elektronické podobě) o všech svých odchovem a předložit je v kopii na požádání klubovému výboru KSCh nebo ČMKU. Záznam o vrhu musí obsahovat minimálně datum a čas narození štěňat, porodní váhu, zjištěné zjevné vady. Každý majitel chovného psa je povinen vést za stejných podmínek záznamy o krytí. Záznam o krytí musí obsahovat, jméno a název chovatelské stanice kryté feny, jméno a kontakt chovatele a počet narozených štěňat včetně jejich pohlaví. Evidenci podléhá i každé krytí zahraniční chovné feny, jakož i krytí chovné feny zapůjčené do zahraničí, jejímž majitelem je člen KSCh.

III.

Chovní jedinci

Chovní jedinci jsou čistokrevní psi a feny, kteří splnili podmínky zařazení do chovu a jsou zapsáni v rejstříku chovných jedinců plemenné knihy ČMKU. Zařazení do chovu a zápis do PP se provádí po absolvování bonitace (viz bonitační řád KSCh) nebo na základě dvou posudků z výstav vyššího typu absolvovaných v „dospělých" třídách, akceptuje se jeden posudek z mezitřídy. Výsledek bonitace zapisuje poradce chovu pro příslušné plemeno do průkazu původu označením „chovný" nebo „nechovný". Záznam o chovnosti psa/feny provede poradce chovu až po předložení dokladu o zaplacení za uchovnění dle ceníku KSCh. Zápis do rejstříku chovných jedinců a příslušný záznam do PP provádí plemenná kniha ČMKU. Přeregistrace psa/feny musí být provedena před prvním plánovaným krytím.

Zařazení sloughi do chovu je podmíněno zkouškou na PRA (progresivní retinální atrofie sítnice) metodou OptiGen. Fotokopie protokolu o výsledku testu na PRA musí být předložena před záznamem o chovnoti do PP poradci chovu a bude u poradce chovu založena pro účely dalšího chovu. Poradce chovu při žádosti o vystavení krycího listu nedoporučí křížení dvou jedinců s genem pro přenos PRA. Majitel „uchovňovaného" jedince se zkoušky na PRA zprostí, pokud doloží, že oba rodiče jeho psa/feny jsou typy A - zdraví psi bez genu pro přenos PRA.

Věková hranice pro zařazení do chovu vyplývá s obecně závazných norem ČMKU. Fena plemene azawakh / sloughi smí být naposledy použita v chovu v roce dosažení stáří osmi let. Chovnost feny lze ve výjimečných případech prodloužit se souhlasem poradce chovu o 1 rok pouze pro 1 vrh. Prodloužení chovnosti feny se provádí na základě písemné žádostí, která musí být odůvodněna.

V případě pochybností o zdravotním stavu feny, je poradce chovu oprávněn vyžádat si na chovateli veterinární osvědčení o zdravotní způsobilosti feny.

U psů se chovnost neomezuje věkovou hranicí. Chovnost psa nebo feny lze ukončit v případě výskytu geneticky podmíněných onemocnění u potomků nebo zdraví ohrožujícího onemocnění chovného jedince. Návrh na ukončení chovnosti podává s písemným zdůvodněním poradce chovu či jiný člen klubového výboru. Konečné rozhodnutí o ukončení chovnosti náleží výboru KSCh.

Agresivní nebo extrémně bázlivý jedinec nesmí být využit v chovu. Povahu je nutné hodnotit s ohledem na charakterové vlastnosti plemene popsané ve standardu. Je nepřípustné, aby byl chovný pes použit ke krytí nechovné feny, nebo byl ke krytí použit před splněním podmínek pro chovnost. Je nepřípustné, aby fena byla použita k chovu před splněním podmínek pro chovnost.

IV.

Chov a jeho řízení

Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba respektující zásady genetického zdraví psů. Chov nesmí být na úkor jejich zdraví. Za řízení chovu je zodpovědný příslušný poradce chovu spolu s výborem KSCh, který plní kontrolní funkci. V KSCh je prováděna čistokrevná plemenitba s důrazem na udržení genetické variability uvnitř populace chovaných plemen.

 V.

Krycí list

Pro plánované krytí chovné feny vystaví příslušný poradce chovu krycí listy.

O krycí listy je chovatel povinen zažádat nejméně 4 týdny před plánovaným krytím. Cena krycího listu je určena v „Ceníku KSCh", schváleném členskou schůzí KSCh. Platnost KL se určuje na dva roky. V případě neuskutečněného krytí v termínu platnosti krycího listu je chovatel povinen vrátit všechna vyhotovení krycího listu na adresu klubu a to nejpozději do 15 dnů od skončení platnosti krycího listu.

Žádost o krycí list musí obsahovat následující údaje: jméno feny a číslo jejího zápisu, jména a čísla zápisu psů navržených ke krytí, jméno a adresu chovatele a majitele krycího psa. Krycí list musí kromě výše zmíněných údajů obsahovat podpisy chovatele a majitele krycího psa a datum krytí.

Řádně vyplněné a podepsané KL jsou dokladem, který je součástí přihlášky vrhu nutné k zápisu štěňat a vydání PP.

Pro plánované krytí v zahraničí platí stejné zásady jako pro krytí v tuzemsku s tím, že chovatel předloží v případě vlastního výběru zahraničního psa fotokopii jeho PP spolu s dokladem o způsobilosti k chovu (uchovněn v FCI).

Krycí list se zasílá chovateli dvojmo a to buď na dobírku nebo po prokazatelném zaplacení poplatku na účet KSCh.

Do 7 dnů po uskutečněném krytí zašle majitel psa podepsaný originál krycího listu i fotokopii poradci chovu.

Krycí list se vyplňuje i v případě, že chovní partneři patří témuž majiteli. Poradce chovu je oprávněn v tomto případě požadovat při krytí účast svědka - člena klubu. Tento požadavek musí být vyznačen na krycím listě.

Krycího psa si chovatel navrhuje sám, příp. požádá poradce chovu o návrhy. Poradce navrhuje 3 krycí psy, aby si mohl chovatel vybrat. Pokud existují závažné důvody, které brání použití plemeníka vybraného chovatelem, je poradce chovu povinen toto písemně chovateli zdůvodnit a do krycího listu tohoto psa nevypisuje.

V odůvodněných a prokázaných případech můţe poradce chovu odmítnou vystavit krycí list (např. velmi špatná kondice chovné feny, závažné nedostatky v péči o fenu a štěňata v předcházejících vrzích, prokazatelně nedostatečné podmínky pro držení štěňat atp.).

VI.

Krytí

Ke krytí může dojít pouze mezi chovnými jedinci uvedenými na KL, a tedy odsouhlasenými poradcem chovu. Během jednoho hárání smí být fena kryta jen jedním ze psů uvedených v KL. Pokud vybraný pes fenu nenakryl, smí být ke krytí použit další z uvedených psů. Doporučuje se krýt fenu u majitele psa. Fenu ke krytí doprovází její majitel nebo jím pověřená osoba. Pokud fena zůstává u majitele psa několik dní, hradí veškeré náklady s tím spojené majitel feny. Mezi krytím různých chovných fen musí uplynout nejméně 24 hodin. Nezabřezne-li fena a došlo-li k úhradě krytí hned po aktu, má majitel feny nárok na jedno bezplatné krytí stejné feny stejným psem, nedohodnou-li se chovatel s majitelem jinak. Hlášení krytí provádí majitel krycího psa. V případě zahraničního krytí přebírá tuto povinnost chovatel. Hlášení krytí podléhá i každé krytí zahraniční feny eventuelně feny evidované v jiném klubu na území ČR a musí být zapsáno do „Knihy krytí". V případě tzv. "zapůjčení plemeníka" ze zahraničí je nezbytném, aby pes splnil podmínky chovnosti i v ČR.

Chovatel je povinen pečovat o svou fenu v době březosti a kojení, rovněž o celý vrh až do prodeje štěňat tak, aby byl zaručen jejich zdárný vývoj. Pokud nemůţe mít z vážých důvodů v této době fenu ve vlastní péči, oznámí poradci chovu adresu, kde se fena s vrhem nachází. Stejná povinnost se vztahuje i na majitele chovné feny v případě odchovu na cizí chovatelskou stanici. Fena smí kojit jen takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici dle posouzení veterinárním lékařem. Nezabřeznutí feny je chovatel povinen oznámit písemně poradci chovu, a to nejpozději do 75 dnů od data krytí. Hlášení podává rovněž majiteli krycího psa. Minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50 dnů. Kontrola vrhu se provádí zpravidla po identifikaci štěňat. Pokud to poradce chovu považuje za vhodné, provede kontrolu vrhu dříve. Kontrola je prováděna zdarma (funkce v KSCh jsou čestné), chovatel hradí pouze cestovné. O provedené kontrole musí být učiněn stručný zápis podepsaný poradcem chovu a chovatelem. Před zápisem vrhu proběhne povinné tetování / čipování vrhu veterinárním lékařem. V případě čipování musí být do Přihlášky k zápisu štěňat vepsána jak čísla zápisová (tetovací), tak čísla čipová. Prodej štěňat provádí a štěně novému majiteli předává výhradně chovatel. Při prodeji se doporučuje uzavřít písemnou dohodu.

VIII.

Zápisy štěňat do plemenné knihy

O narození štěňat je chovatel povinen do sedmi dnů podat písemnou zprávu poradci chovu a majiteli krycího psa, která obsahuje: počet celkem narozených štěňat, mrtvě narozených štěňat, pohlaví, barvy. Pokud jsou štěňata umístěna u kojné feny, tedy počet umístěných štěňat a adresu.

Na základě tohoto hlášení o vrhu zašle poradce chovu chovateli přihlášku k zápisu štěňat spolu s nevyplněnou žádankou o tetovací čísla, která jsou shodná s čísly zápisu.

O tetovací (zápisová) čísla musí být požádáno najednou, nejpozději do 28. dne věku štěňat. Přihláška k zápisu vrhu musí být odeslána na plemennou knihu ČMKU nejpozději do 3 měsíců od data vrhu. Jména štěňat musí začínat stejným písmenem, dle abecedy je řazeno i druhé, třetí a další písmeno. Nejprve uvádíme psy, potom feny. Jména štěňat se v jedné chovatelské stanici nesmí opakovat. Žádanku o tetovací neboli zápisová čísla odešle chovatel ve dvou vyhotoveních na adresu ČMKU, kde plemenná kniha doplní čísla zápisu.

Podkladem pro zápis odchovů do plemenné knihy je přihláška k zápisu štěňat.

Součástí této přihlášky je krycí list a v případě zahraničního krytí i kopie originálu průkazu původu psa včetně dokladu o chovnosti.

Průkaz původu musí být vydán na všechna štěňata. Produkce psů bez PP je nepřípustná. Průkaz původu je neoddělitelnou součástí psa a musí být vždy předán novému majiteli, a to i v případě prodeje dospělého psa. Zadržení PP je považováno za hrubý chovatelský přestupek. Cena jedince zahrnuje i cenu průkazu původu. Průkaz původu musí být podepsán chovatelem i majitelem psa, jinak je považován za neplatný.

Štěňata se zapisují do plemenné knihy té země, kde má chovatel trvalé bydliště.

IX.

Export a import

Jedincům dovezeným s průkazem původu, který byl vystaven zeměmi uznanými v FCI, přiděluje plemenná kniha číslo zápisu dle číselné řady. Majitel importovaného psa je povinen po přidělení čísla zápisu plemennou knihou ČMKU zaslat fotokopii PP importovaného psa poradci chovu. Průkaz původu psa vyváženého mimo území ČR musí být pracovníkem ČMKU označen razítkem Export Pedigree, průtlačným razítkem se znakem ČMKU a ADRESOU NOVÉHO MAJITELE. Nákup a prodej nebo vývoz psů prostřednictvím obchodních organizací je nepřípustný.

X.

Závěrečná ustanovení

Porušením výše uvedených ustanovení Zápisního řádu KSCh se chovatel nebo majitel vystavuje disciplinárnímu řízení dle platného kárného řádu ČMKU.

Tento zápisní řád byl schválen členskou schůzí dne 12.7.2008 a tímto datem nabývá platnosti a účinnosti s výjimkou ustanovení ohledně bonitací a testů PRA u plemen sloughi, která nabývají účinnosti dne 1.1.2009.

Zpět